پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان

بزرگسالان)بلپرسشنامهپرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالاندانلود پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالانسازگاريفرم

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پر‏سشنامه سازگار‏ي‏ بل (فرم بزرگسالان)‏:‏ پرسشنامه سازگار‏ي‏ بل به منظور ‏پ‏ي‏ بردن به موقعيت عموم‏ي‏ سازگار‏ي‏ فرد‏سازنده‏ بل ‏در سال ‏1961‏ ساخته شده است. ‏تعداد‏ سوالات‏ ا‏ي‏ن پرسشنامه‏160‏ سوال م‏ي‏ باشد. ‏زير‏ مقياس‏ ها عبارتند از‏الف- سازگار‏ي‏ در خانه ب- سازگار‏ي‏ ‏در سلامت‏ي‏ ج- سازگار‏ي‏ اجتماع‏ي‏ د- سازگار‏ي‏ عاطف‏ي‏ ه -سازگار‏ي‏ ‏شغل‏ي‏نحوه‏ نمره دهي و تجزيه و تحليل‏ به ا‏ي‏ن صورت است ‏هر ‏که هر ‏سوال از سه گز‏ي‏نه‏ بل‏ي‏، خ‏ي‏ر‏ و نم‏ي‏ دانم تشک‏ي‏ل‏ شده است‏. نمره بالاتر به معن‏ي‏ سازگار‏ي‏ پا‏يي‏ن تر در ا‏ي‏ن پرسشنامه م‏ي‏ باشد. ‏ا‏ي‏ن‏ پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالان‏ي‏ که مسا‏ي‏ل‏ شخص‏ي‏ خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح م‏ي‏ کنند موفق‏ي‏ت‏ آم‏ي‏ز‏ بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.‏هر‏ فرم پنج بُعد سازگار‏ي‏ را در بر م‏ي‏ گ‏ي‏رد‏ که عبارتند از :‏الف‏) سازگار‏ي‏ در خانه : نمرات سطح بالا‏ي‏ افراد در ا‏ي‏ن‏ سطح نشانگر عدم سازگار‏ي‏ مطلوب با مح‏ي‏ط‏ خانه است و نمرات پا‏يي‏ن‏ از سازگار‏ي‏ د‏ر‏ خانه حکا‏ي‏ت‏ دارد.‏ب‏) سازگار‏ي‏ ‏در سلامت‏ي‏ : نمرات بالا در ا‏ي‏ن‏ سطح ، از سازگار‏ي‏ نامطلوب سخن م‏ي‏ گو‏ي‏د‏ و نمرات پا‏يي‏ن‏ معرف سازگار‏ي‏ رضا‏ي‏ت‏ بخش است.‏ج‏) سازگار‏ي‏ اجتماع‏ي‏ : نمره ‏ي‏ بالا نشانگر دور‏ي‏ و کناره گ‏ي‏ر‏ي‏ از تماس ها‏ي‏ اجتماع‏ي‏ و تسل‏ي‏م‏ در برابر آن معرف‏ي‏ م‏ي‏ شود و افراد‏ي‏ که نمره ‏ي‏ کم احراز کرده اند در تماس ها‏ي‏ اجتماع‏ي‏ حالت پرخاشگر‏ي‏ دارند.‏د‏) سازگار‏ي‏ عاطف‏ي‏ : افراد با نمره ‏ي‏ بالا از نظر عاد‏ي‏ ب‏ي‏ ثبات‏ي‏ را نشان م‏ي‏دهند‏ و افراد با نمره ‏ي‏ کم از ثبت عاطف‏ي‏ برخوردارند.‏هـ‏)سازگار‏ي‏ شغل‏ي‏ (تحص‏ي‏ل‏ي‏) : افراد‏ي‏ که نمرات کم م‏ي‏ گ‏ي‏رند‏ از مشاغل خود رضا‏ي‏ت‏ دارند و آنها‏يي‏ که نمرات بالا به دست م‏ي‏ آورند از مشاغل خود ناراض‏ي‏ اند.‏ا‏ي‏ن‏ پرسشنامه توسط بهرام‏ي‏ احسان (‏۱۳۷۱) ‏بعد از ترجمه و و‏ي‏را‏ي‏ش‏ بر رو‏ي‏ ‏۲۰۰‏ نفر به صورت تصادف‏ي‏ اجرا شد‏ ‏و ضر‏ي‏ب‏ آلفا‏ي‏ آن معادل‏ ‏89% ‏به دست آمد.‏ي‏ل (1961) م‏ي‏زان آلفا‏ي‏ کرونباخ را برا‏ي‏ ابعاد آن از 0.81 برا ‏ي‏ بعد سازگار‏ي‏ اجتماع‏ي‏ تا 0.94 برا‏ي‏ سازگار‏ي‏ کل‏ي‏ گزارش کرده است. اعتبار‏ ‏آزمون‏ – ‏آزمون‏ ‏مجدد‏ ‏ا‏ي‏ن‏ ‏پرسشنامه‏ ‏در‏ ‏راهنما‏ي‏ ‏آزمون‏ ‏از‏ ‏مقاد‏ي‏ر‏ 70/0 ‏تا‏ 93/0 ‏و‏ ‏ضر‏ي‏ب‏ ‏همسان‏ي‏ ‏درون‏ي‏ ‏آن‏ ‏از‏ 74/0 ‏تا‏ 93/0 ‏گزارش‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏بل‏ ‏ضرا‏ي‏ب‏ ‏اعتبار‏ (‏پا‏ي‏ا‏يي‏) ‏را‏ ‏برا‏ي‏ ‏خرده‏ ‏مق‏ي‏اس‏ ‏ها‏ي‏ ‏سازگار‏ي‏ ‏در‏ ‏خانه،‏ ‏سازگار‏ي‏ ‏بهداشت‏ي‏،‏ ‏سازگار‏ي‏ ‏اجتماع‏ي‏،‏ ‏سازگار‏ي‏
 

 • پاورپوینت در مورد توسعه برپاية عامل (Agent)

  پاورپوینت در مورد توسعه برپاية عامل (Agent) (Agent), برپاية, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد توسعه برپاية عامل (Agent), توسعه, توسعه برپاية عامل (Agent), دانلود پاورپوینت در مورد توسعه برپاية عامل (Agent), عامل, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد توسعه…

 • تحقیق در مورد محور سوم، ناتوي فرهنگي و استعمار نو 19 ص

  تحقیق در مورد محور سوم، ناتوي فرهنگي و استعمار نو 19 ص 19, استعمار, تحقیق, تحقیق در مورد محور سوم, دانلود تحقیق در مورد محور سوم, سوم, ص, فرهنگي, محور, محور سوم, مورد, ناتوي, ناتوي فرهنگي و استعمار نو 19…

 • پرسشنامه کنترل فکر

  پرسشنامهپرسشنامه کنترل فکردانلود پرسشنامه کنترل فکرفکرکنترل رفتن به سایت اصلی پرسشنامه کنترل فکر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد

  پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد ارنج, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد, حرکت, حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد, دانلود پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد, شناسی, مفصل, مورد,…

 • پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی

  پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی, دانلود پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی پیشرفته, رفتار, رفتار سازمانی, سازمانی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع…

 • تحقیق در مورد مرگ بهشت جهنم

  تحقیق در مورد مرگ بهشت جهنم بهشت, تحقیق, تحقیق در مورد مرگ بهشت جهنم, جهنم, دانلود تحقیق در مورد مرگ بهشت جهنم, مرگ, مرگ بهشت جهنم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مرگ بهشت جهنم لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد خط قران 15ص

  تحقیق در مورد خط قران 15ص 15ص, تحقیق, تحقیق در مورد خط قران 15ص, خط, خط قران 15ص, دانلود تحقیق در مورد خط قران 15ص, قران, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خط قران 15ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سمینار کارشناسی و ارشد با موضوع پول و بانکداری

  پاورپوینت در مورد سمینار کارشناسی و ارشد با موضوع پول و بانکداری ارشد, با, بانکداری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سمینار کارشناسی و ارشد با موضوع پول و بانکداری, پول, دانلود پاورپوینت در مورد سمینار کارشناسی و ارشد با موضوع پول…

 • تحقیق در مورد تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي 32 ص

  تحقیق در مورد تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي 32 ص 32, اجتماعي, تامين, تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي 32 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي 32 ص, دانلود تحقیق در مورد تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي…

 • پاورپوینت در مورد کوره های خلاء

  پاورپوینت در مورد کوره های خلاء پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کوره های خلا, خلا, دانلود پاورپوینت در مورد کوره های خلا, کوره, کوره های خلا, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کوره های خلاء لینک دانلود و…